seminar_workshop

เสวนาวิชาการ

กิจกรรมเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ "เกษตรสืบสาน ปณิธานของพ่อ"

วันที่ เวลา

       หัวข้อฝึกอบรม 

ห้องอบรม/สถานที่

ค่าลงทะเบียน

8 ก.ค. 60 09.00น.-10.00น. พิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ

ห้องประชุม

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์

ชั้น 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ฟรี
10.00น.-12.00น. บรรยายพิเศษ บ้านไผ่ บ้านคนไทย บ้านในอนาคต

ห้องประชุม

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์

ชั้น 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

เสวนาวิชาการ เทคโนโลยีใหม่กับอนาคตกุ้งไทย ห้องประชุม ชั้น 2
13.00น.-16.00น. ปศุสัตว์ปลอดโรค เกษตรไทยปลอดภัย

ห้องประชุม

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์

ชั้น 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

9 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. บรรยายพิเศษ บ้านไผ่ บ้านคนไทย บ้านในอนาคต

ห้องประชุม

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์

ชั้น 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ฟรี
13.00น.-16.00น. เสวนาวิชาการ ไผ่ไทย จะก้าวไกลสู่ไผ่โลก .....ได้หรือไม่???

ห้องประชุม

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์

ชั้น 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

10 ก.ค. 60 13.00น.-16.00น. เสวนาวิชาการ ทิศทางบัวไทยบนเวทีโลกจะไปทางไหน

ห้องประชุม

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์

ชั้น 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ฟรี
11 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. เสวนาวิชาการ เส้นทางสู่ความสำเร็จ SME เกษตรไทย

ห้องประชุม

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์

ชั้น 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ฟรี
12 ก.ค. 60 10.00น.-12.00น. เสวนาวิชาการ ธนาคารต้นไม้

ห้องประชุม

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์

ชั้น 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ฟรี
13 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. เสวนาวิชาการ เกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนของประเทศ

ห้องประชุม

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์

ชั้น 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ฟรี
13.00น.-16.00น. เสวนาวิชาการ สถานการณ์ไม้ประดับไทยในยุค 4.0

ห้องประชุม

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์

ชั้น 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

14 ก.ค. 60 10.00น.-12.00น. เสวนาวิชาการ ธนาคารความดี

ห้องประชุม

ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์

ชั้น 3 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ฟรี

**กิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

สัมมนา

สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรมในงานเกษตรแห่งชาติ (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

ระหว่างวันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่

เวลา

       หัวข้อฝึกอบรม 

ห้องอบรม/สถานที่

วิทยากร

ค่าลงทะเบียน

ผู้รับผิดชอบ

8 ก.ค. 60

9.00น.-12.00น.  การทำทองม้วนสูตรโบราณ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นางนงค์นาถ ชื่นบุบผา ฟรี สวพ.
13.00น.-16.00น. การทำปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นางนงค์นาถ ชื่นบุบผา ฟรี

9 ก.ค. 60

9.00น.-12.00น. การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นายสายัณห์  สมหมาย ฟรี สวพ.
13.00น.-16.00น. การทำน้ำหมักชีวภาพ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นายชิน  เสร็จธุระ ฟรี

10 ก.ค. 60

9.00น.-12.00น. การทำน้ำปลาร้าจากปลาอินทรีย์ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นางอภิญญา  โพธิ์ฆัง ฟรี สวพ.
13.00น.-16.00น. การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นายชุติพนธ์  ควรเอี่ยม ฟรี

11 ก.ค. 60

9.00น.-12.00น. การเพาะเห็ด การทำฟาร์มเห็ด  อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นางพิมพ์พิชา เกตุงาม ฟรี สวพ.
13.00น.-16.00น. การดูแลสุภาพเบื้องต้น สำหรับผู้สูงอายุ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นายธนพล ถาวรศิลป์ ฟรี

12 ก.ค. 60

9.00น.-12.00น. การปลูกเมล่อน อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นายพีรพัฒน์  ปลั่งกลาง ฟรี สวพ.
13.00น.-16.00น สปาสุนัข อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นายธนาวุธ  สเทือนวงษา ฟรี

13 ก.ค. 60

9.00น.-12.00น. การผลิตสบู่จากเอ็นไซม์มะเฟือง อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นางศศิธร  บุญเสริม ฟรี สวพ.
13.00น.-16.00น. การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าซาติน อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม ฟรี

14 ก.ค. 60

9.00น.-12.00น. การทำขนมปั้นสิบ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นายปฏิยุทธ  ขวัญอ่อน ฟรี สวพ.
13.00น.-16.00น. การทำขนมลูกชุบ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี นายปฏิยุทธ  ขวัญอ่อน ฟรี

15 ก.ค. 60

9.00น.-12.00น. การผลิตมะนาวนอกฤดูโดยใช้ต้นตอมะขวิด อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์

ฟรี สวพ.
13.00น.-16.00น. การออกขวดกล้วยไม้ และการดูแลลูกกล้วยไม้หลังออกขวด อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี พรพนิต ศศิวัฒน์ชุติกุล ฟรี

16 ก.ค. 60

9.00น.-12.00น. การผลิตไวน์มังคุด  อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ผศ.สุปราณี  เลาห์กิติกุล ฟรี สวพ.
13.00น.-16.00น. การทำโยเกิร์ตจากข้าวดำ อาคารวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ดร.นฤมล มงคลธนวัฒน์ ฟรี

 

ฝึกอบรมวิชาการ จาก คณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

โดย สภาเกษตรแห่งชาติ

วันที่ เวลา

       หัวข้อฝึกอบรม 

ห้องอบรม/สถานที่

วิทยากร

ค่าลงทะเบียน

10 ก.ค. 60 09.00น.-16.30น. อบรมการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยแะลเห็ดฟางในตะกร้า ห้อง 511 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม ฟรี
10 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความยั่งยืน ห้อง 511 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช นางสาวรุศมา มฤบดี

ฟรี

10 ก.ค. 60 07.30น.-17.00น. การสร้างบ้านไม้ไผเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1     

3,500 บาท

รับจำนวนจำกัด

รายละเอียดการลงทะเบียนรุ่นที่ 1

11 ก.ค. 60 07.30น.-17.00น. การสร้างบ้านไม้ไผเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 (การอบรมวันที่ 2)     รุ่นที่ 1
11 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. อบรมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ห้อง 511 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รศ.ปราโมทย์ พรสุริยา ฟรี
11 ก.ค. 60 13.30น.-16.30น. อบรมการผลิตพืชผักอินทรีย์ ห้อง 511 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รศ.ปราโมทย์ พรสุริยา ฟรี
11 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. อบรมการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการแปลงเพศปลา ห้องประชุม สาขาวิชาประมง ผศ.ชงโค  แซ่ตั้ง

ฟรี

12 ก.ค. 60 07.30น.-16.00น. การสร้างบ้านไม้ไผเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 (การอบรมวันที่ 3)     รุ่นที่ 1
12 ก.ค. 60 07.30น.-16.00น. การสร้างบ้านไม้ไผเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2    

3,500 บาท

รับจำนวนจำกัด

รายละเอียดการลงทะเบียนรุ่นที่ 2

12 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. อบรมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชผัก ห้อง 511 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รศ.ปราโมทย์  พรสุริยา

ฟรี

12 ก.ค. 60 13.30น.-16.30น. อบรมการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ห้อง 511 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช รศ.ปราโมทย์  พรสุริยา ฟรี
12 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. อบรมการทำอาหารสัตว์น้ำ ห้องประชุม สาขาวิชาประมง ผศ.จันทร์พิมพ์  กังพานิช ฟรี
12 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. อบรมการทำสวนไผ่ ห้อง 727 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นายอภิสิทธิ์  ชิตวณิช ฟรี
13 ก.ค. 60 08.00น.-16.00น. อบรมการผลิตปุ๋ยสั่งตัด  ห้อง 532 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น

ฟรี

รายละเอียด

13 ก.ค. 60 07.30น.-17.00น. การสร้างบ้านไม้ไผเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (การอบรมวันที่ 2)     รุ่นที่ 2
13 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. อบรมการเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน ห้องประชุม สาขาวิชาประมง รศ.อุธร ฤทธิลึก ฟรี
13 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. อบรมแนวทางการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง และการป้องกันกำจัดโรคและแมลง ห้อง 511 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง ฟรี
13 ก.ค. 60 13.30น.-16.30น. อบรมแนวทางการเพิ่มผลผลิตสับปะรด และการป้องกันกำจัดโรคและแมลง ห้อง 511 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง ฟรี
13 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงธุรกิจ ห้อง 727 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นายวิชิต  เกตุพงษ์พันธุ์ ฟรี
14 ก.ค. 60 07.30น.-16.00น. การสร้างบ้านไม้ไผเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 2 (การอบรมวันที่ 3)     รุ่นที่ 2
15 ก.ค. 60 09.00น.-12.00น. อบรมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า ห้อง 511 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช นางสาวรุศมา  มฤบดี ฟรี

 

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110