งานแสดงนิทรรศการ

  filler image filler image

  - นิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Science Agropolis" (ปลายสนามบิน บริเวณ A11)
  - นิทรรศการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก "โลกแห่งบัว บัวแห่งโลก"
  - นิทรรศการเชิงปฏิบัติการ "ตามรอย......การบิน"
  - นิทรรศการคณะศิลปศาสตร์ "ศิลปศาสตร์ตามรอยพ่อ"
  - นิทรรศการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ "อุเทนถวายร่วมใจงานเกษตรแห่งชาติ"
  - นิทรรศการคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ "Busit become sustainable business"
  - นิทรรศการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  - นิทรรศการคณะเทคโนโลยีสังคม " IOT (Internet of things)
  - นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ

  filler imagefiller image

  - นิทรรศการกลางมหาวิทยาลัย ตามรอยพ่อ
  - นิทรรศการตามรอยพ่อเรื่อง “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ในประเทศไทยและสัตว์ทรงเลี้ยง”
  - นิทรรศการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  - นิทรรศการบางพระ 60 ปี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
  - นิทรรศการสาธิตการรีดนมโคอย่างถูกวิธี
  - นิทรรศการ “เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ”
  - นิทรรศการและการอบรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าวไทย
  - นิทรรศการมารู้จักกับ “กุ้งเครฟิช”กันเถอะ
  - นิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  - นิทรรศการการเลี้ยงปลานิล (ไบโอฟร๊อก และระบบน้ำหมุนเวียน)
  - นิทรรศการ ชม ชิม ช๊อบ สาหร่ายพวงองุ่น
  - นิทรรศการย้อมผ้าบาติก
  - นิทรรศการประติมากรรมผลิตหินเทียม
  - นิทรรศการวัสดุตกแต่งสิ่งของเหลือใช้
  - นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพ
  - นิทรรศการจัดสวนขนาดจิ๋วด้วยตนเอง
  - นิทรรศการผลงานนักศึกษา
  - นิทรรศการเครือข่ายเครื่องจักรกลเกษตรสู่ภูมิภาคตะวันออก

  filler image

  - นิทรรศการแสดงนวัตกรรมไผ่ (แปลง 35 ไร่)
  - นิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์ "งานเปิดบ้านคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อดีต - ปัจจุบัน - อนาคต" (ตึกสัตวแพทย์ใหม่)
  - นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
  - นิทรรศการซุ้มถ่ายภาพงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110