ไฮไลท์ของงานวันเกษตรแห่งชาติ

  filler imagefiller imagefiller imagefiller image

  นิทรรศการตามรอยพ่อ

  • วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตระหนักถึงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร พระบรมราโชวาท พระปรีชาสามารถ ตลอดรวมถึงแนวพระราชดำริที่ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ จนก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนานัปการแก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์

                   2. เพื่อเผยแพร่แนวทางการเกษตรและองค์ความรู้จากโครงการพระราชดำริ

                   3. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาประเทศ

        โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

              1. “โครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสัน” โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              2. “โครงการธนาคารโค-กระบือ” โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์

              3. “โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่” โดย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

              4. “พระราชาอัครศิลปิน” โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

              5. “โครงการฝนหลวง” โดย สถาบันเทคโนโลยีการบิน

              6. “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน” โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

              7. “โครงการพระราชดำริอนุรักษ์ป่าชายเลน” โดย คณะเทคโนโลยีสังคม

              8. “บิดาแห่งเทคโนโลยี” โดย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

              9. “ตามรอยพระบาท 77 เส้นทาง” โดย คณะศิลปะศาสตร์

              10. “เขื่อนขุนด่านปราการชล” โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

  filler image

  อุทยานสวรรค์บนดิน

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้จัดทำอุทยานสวรรค์บนดินเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดการฟาร์มเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักวิชาการอย่าง เหมาะสมระหว่าง การปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา และสัตว์น้ำ บนพื้นที่ 5 ไร่ โดยมีการจัดการระบบอย่างลงตัว ปลอดสารเคมี และสามารถอยู่อาศัยภายในฟาร์มได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการดำรงชีวิต และเป็นสถานที่ ที่เหมาะสำหรับกิจกรรมของผู้เกษียณอายุ และเป็นฟาร์มตัวอย่าง ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่มีการจัดการอย่างถูกต้องและลงตัว ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

  • วัตถุประสงค์

                   1. เป็นต้นแบบแปลงเกษตรผสมผสาน ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับงานการเรียนการสอนและงานวิจัย

                   2. เป็นแหล่งให้ความรู้ แนวทาง ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ หน่วยงาน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

  filler image

  เสวนาวิชาการ

      เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย กสิกรรม การประมง การป่าไม้ และ ปศุสัตว์ โดยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับด้านความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการจัดการกับผลผลิต และ ความรู้ความเข้าใจในทิศทางของเศรษฐกิจโลก จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการทำการเกษตรกรรมที่ไม่คุ้มต้นทุน  ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและตระหนักว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้มีการจัดการเสวนาทางวิชาการ โดยได้ทำการรวบรวมหัวข้อ เนื้อหา และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมทำการเสวนาเพื่อให้เป็นประโยชน์และแนวทางในการดำเนินงานของเกษตรกรไทยต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต 

  • วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ

                   2. เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่เกษตรกรเพื่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาอาชีพของตน

                   3. เป็นการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร

  filler imagefiller imagefiller image

  สุดยอดนวัตกรรม

            วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนมีความผูกพันใกล้ชิดกับพืชชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่า “ต้นไผ่” เพราะเป็นต้นไม้ที่มีความมหัศจรรย์จนชาวบ้านนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนกับชีวิต ตั้งแต่เป็นอาหารของคนและสัตว์ สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้สอยในบ้าน หรือนำมาจักสานทำเป็นอาชีพหารายได้ จนกระทั่งนำไปสร้างบ้าน โรงเรือน อาคาร หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันอาจพบเจอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้คู่กับการกินอาหาร นั่นคือ ตะเกียบ

            หลังจากนักวิจัยได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จากไผ่ขึ้น ปรากฏว่ากระแสความนิยมไผ่กลับมาให้สนใจได้อีก อย่างล่าสุดพบว่ามีนวัตกรรมจากไผ่ทางด้านความสวยงาม หรือมีการศึกษาพบว่าไผ่สามารถนำมาทำเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากมีราคาถูก ต้นทุนต่ำ แล้วให้ค่าพลังงานความร้อนสูง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก แล้วยังนำมาแปรรูปเป็นเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงวิทยาการที่ก้าวหน้าจนสามารถทำให้ไผ่เป็นยารักษาโรคได้

            ดังนั้น มองภาพรวมจะพบว่าไผ่มีความต้องการใช้สูง แต่ขณะเดียวกันพบว่า ไผ่ที่มีอยู่ทั้งทางธรรมชาติและปลูกเองกลับมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับความต้องการ ทั้งนี้อาจมีหลายปัจจัย เช่น การแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติมีข้อจำกัด, การถูกทำลายจากภัยธรรมชาติ สัตว์ป่า, การบุกรุกของมนุษย์ เป็นต้น

            การจัดนิทรรศการนวัตกรรมไผ่ ในงานวันเกษตรแห่งชาติในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่จะได้เผยแพร่ นวัตกรรมจากไผ่ซึ่งเป็นพืชที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างดีและรวดเร็ว และเป็นพืชที่สามารถนำส่วนต่างๆ  มาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วน  เช่น  ลำต้นใช้ในการก่อสร้าง  ทำเฟอร์นิเจอร์  ทำถ่านไม้สำหรับดับกลิ่น  ใบใช้เป็นอาหารสัตว์  หน่อใช้เป็นอาหาร  รากใช้ในการยึดป้องกันการพังทลายของดิน ฯลฯ  ซึ่งจากการใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  และการดูแลรักษาทำได้ง่ายให้ผลผลิตยาวนาน  ไผ่จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญหากเลือกชนิดพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาด 

  • วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรมการปลูกไม้ไผ่เชิงเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

                   2. เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ  เทคโนโลยีในการดำเนินงาน ตลอดจนสนับสนุน

  filler imagefiller imagefiller imagefiller image

  60 ปี บางพระ

        เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย กสิกรรม การประมง การป่าไม้ และ ปศุสัตว์ โดยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับด้านความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการจัดการกับผลผลิต และ ความรู้ความเข้าใจในทิศทางของเศรษฐกิจโลก จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการทำการเกษตรกรรมที่ไม่คุ้มต้นทุน  ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและตระหนักว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง จึงได้มีการจัดการเสวนาทางวิชาการ โดยได้ทำการรวบรวมหัวข้อ เนื้อหา และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมทำการเสวนาเพื่อให้เป็นประโยชน์และแนวทางในการดำเนินงานของเกษตรกรไทยต่อไปอย่างยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต 

  • วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ

                   2. เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่เกษตรกรเพื่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาอาชีพของตน

                   3. เป็นการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110