สนับสนุนนโยบายรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ

   

  1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

  2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าการเกษตร

  3. เกษตรทฤษฎีใหม่

  4. Zoning by Agri-Map      

  5. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ นาข้าว พืชผัก ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ อินทรีย์

  6. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ

  7. ส่งเสริมกลุ่ม Start Up ที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกตามนโยบายรัฐบาล 120 ราย

  8. ส่งเสริมเกษตรกรทุกสาขา ที่เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายโดยตรง

  9. ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ในการเกษตร ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิตอล เกษตรดิจิตอล

  10. ส่งเสริมผลงานงาน นวัตกรรมของ มหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนพัฒนาสู่อุตสาหกรรม

  11. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันออกและจังหวัดชลบุรีงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110