ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   

       1. ได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ โดยนำพระราชปรัชญาของพระองค์ท่านสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

       2. เป็นการเฉลิมฉลองที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2560

       3. เกษตรกรและประชาชนได้รับความรู้ ความเป็นไป ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเกษตรกร ในการพัฒนาภาคการเกษตร

       4. เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการแก่ประชาชนที่สนใจ

       5. มีการลงทุนด้านเกษตรกรรมในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกและใกล้เคียง

       6. เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญด้านการเกษตรกรรมที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

       7. เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการต่อชุมชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ

       8. ได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาทางด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110