วัตถุประสงค์

   

       1. เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ ตลอดรวมถึงแนว
  พระราชดำริที่ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะ จนก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนานัปการแก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์

       2. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

       3. การมุ่งเน้นให้มีการผลิตทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภค แลกเปลี่ยนสิ้นค้าทางการเกษตร

       4. เพื่อสนับสนุนการแสดงผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://naf.rmutto.ac.th/ หรือ โทร 097-152-1137 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทรศัพท์ : 097-152-1137
โทรสาร : 0-3835-8140
e-Mail : info@rmutto.ac.th
เลขที่ 43 ม. 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110